Vedtægter for Erhvervsforum Roskilde

§ 1. Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Erhvervsforum Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er primært at skabe netværk mellem foreningens medlemmer for derigennem at fremme udvikling og vækst.

Det er desuden foreningens formål at varetage det lokale erhvervslivs interesser overfor kommunen, regionen, staten og det internationale samfund.

Foreningen skal samtidig styrke og koordinere samarbejdet imellem detailhandel, aktører indenfor oplevelsesøkonomien, øvrige erhverv samt uddannelsesinstitutionerne i Roskilde Kommune, til gavn og glæde for såvel gæster, borgere og kultur- og erhvervsliv i Roskilde Kommune.

Dertil er det foreningens formål at fungere som operatør af erhvervsserviceopgaver samt påtage sig andre eksterne sekretariatsopgaver.

§ 3. Medlemmer og kontingent
Virksomheder, institutioner, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer eller enkeltpersoner, der har handels – eller erhvervsmæssige interesser i Roskildeområdet.

Indmeldelse kan ske via foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat.

Sekretariatet fremsender faktura på kontingentet.

§ 4. Udmeldelse
Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Ved udmeldelse refunderes betalte kontingenter ikke.

§ 5. Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe medlemskabet til ophør, såfremt skyldigt kontingent ikke er betalt senest 8 dage efter at skriftligt påkrav er fremsat overfor medlemmet.

Medlemmer, der modarbejder foreningen eller på anden måde viser sig uværdige til at være medlemmer, kan foreslås ekskluderet på generalforsamlingen.

§ 6. Hæftelse
Alene foreningen hæfter for de dispositioner som foreningen har truffet. Således hæfter foreningens medlemmer ikke for de trufne beslutninger.

§ 7. Generalforsamlinger
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned i Roskilde.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside www.erhvervsforum.dk, via foreningens online kanaler (LinkedIn og Facebook), i et af de lokale trykte medier eller ved e-mail til de enkelte medlemmer med angivelse af dagsorden.

Forslag fra medlemmerne skal være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. april for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling.

Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsorden med kopi af indkomne forslag samt kopi af det af bestyrelsen underskrevne årsregnskab fremlægges til medlemmernes gennemgang/udlevering til medlemmerne på foreningens adresse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens årsberetning og budget for indeværende år.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  5. Valg af godkendt revisor.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Forhandlingerne på generalforsamlingerne ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i foreningens protokol. Dirigenten afgør under ansvar for domstolene alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og afstemningens resultat.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, idet hvert medlem har en stemme.

Til beslutning af vedtægtsændringer kræves at 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Afstemning foregår ved håndsoprækning medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen eller bestyrelsen eller efter krav fra mindst 25% af foreningens medlemmer. For at begære en ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal man angive den dagsorden man ønsker behandlet på generalforsamlingen.

§ 8. Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Som medlem af bestyrelsen kan indstilles og vælges repræsentanter for medlemmerne.

Bestyrelsen består af indtil 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår 3 medlemmer i ulige år, og 4 medlemmer i lige år.

Der vælges indtil 3 suppleanter for 1 år ad gangen.

Der kan finde genvalg sted af såvel suppleanter som bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen varetager foreningens almindelige virksomhed og disponerer over de foreliggende midler i overensstemmelse med den til en hver tid gældende forretningsorden.

Bestyrelsen kan oprette en driftsorganisation til at varetage de daglige forretninger og assistere bestyrelsen og andre nedsatte udvalg.

Ansatte i driftsorganisationen kan ikke samtidig være medlemmer af bestyrelsen.

Foreningen har mulighed for at indgå økonomisk og juridisk forpligtende samarbejder i henhold til foreningens formål og efter godkendelse af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formand eller næstformand og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Medmindre andet fremgår af forretningsorden, afgøres de behandlede emner ved almindelig stemmeflerhed, således at formandens stemme – eller i tilfælde af hans forfald næstformandens stemme – er udslagsgivende ved stemmelighed.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 9. Tegningsret
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller i forening med foreningens direktør.

Bestyrelsen kan meddele prokura til driftsorganisationen.

§ 10. Revision & regnskab
Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, der vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 11. Elektronisk kommunikation og generalforsamling
Foreningen kan give alle meddelelser om foreningens virke til foreningens medlemmer ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

Medlemmerne er hver især ansvarlige for, at foreningen stedse er i besiddelse af korrekt elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes.

Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelse af elektronisk kommunikation gives af foreningens sekretariat samt på foreningens hjemmeside.

Foreningens bestyrelse kan beslutte at gennemføre bestyrelsesmøder samt i særlige situationer foreningens ordinære samt ekstraordinære generalforsamlinger elektronisk.

§ 12. Opløsning
Såfremt generalforsamlingen måtte beslutte at opløse foreningen, sker opløsningen ved en likvidation, der forestås af en likvidator der vælges af generalforsamlingen. Til beslutning om likvidation udkræves samme stemmeflerhed og afstemningsprocedure, som finder anvendelse ved vedtægtsændringer. jf. § 6.

Generalforsamlingen beslutter hvordan der skal forholdes med foreningens formue.


Således vedtaget på Erhvervsforum Roskildes generalforsamling d. 26. maj 2021.