erhvervsFORUM Roskildes erhvervspolitiske mærkesager

erhvervsFORUM Roskilde er en uafhængig og upolitisk erhvervsforening, der arbejder for at styrke betingelserne for erhvervsdrivende i Roskilde og omegn.

Vi arbejder for en dynamisk og bæredygtig erhvervspolitik, der skal udvikle vores kommune ved bl.a. at tiltrække nye borgere og virksomheder. Erhvervspolitikken skal desuden fastholde og udvikle vores eksisterende virksomheder. Målet er, at virksomhederne i fremtiden får brug for endnu flere højtkvalificerede medarbejdere, som på sigt bosætter sig i Roskilde med øget skattegrundlag som følge.

erhvervsFORUM Roskilde har defineret tre mærkesager:

Disse tre mærkesager er bestyrelsens og dermed foreningens primære fokusområder.

Erhvervsbeskatning med fornuft

erhvervsFORUM Roskilde mener, at erhvervslivet skal bidrage til erhvervsudvikling i kommunen, og dermed er erhvervsskatter også naturlige. Vi vil arbejde for, at forholdet mellem skatterne og udbyttet for erhvervslivet bliver synlige. Dette skal bidrage til, at vi får en balance mellem de erhvervsrelaterede udgifter kommunen afholder og skatteindtægterne Roskilde Kommune inddriver via erhvervslivet.

For at sikre en ligeværdig konkurrence for lokale virksomheder, mener erhvervsFORUM Roskilde, at Roskilde Kommune skal arbejde på at reducere dækningsafgiften på private ejendomme. På lidt længere sigt bør skattegrundlaget ændres, så dækningsafgiften kan fjernes. Målet er således, at virksomheder i Roskilde kan konkurrere på lige fod med størstedelen af virksomheder i resten af landet.

erhvervsFORUM Roskilde vil desuden arbejde på at synliggøre andre gebyrer og afgifter for erhvervslivet, herunder f.eks. affaldsgebyret. Dette skal medvirke til at afdække kommunens reelle omkostninger på de enkelte sagsområder.

Byudvikling med tilgængelighed

Optimal infrastruktur for alle
Det skal være let at komme til og fra Roskilde. Flere af byens centrale veje er hårdt belastede. Dette er både til skade for miljøet og til stor gene for trafikanterne. Vi vil presse på for, at kommunen foretager de nødvendige udvidelser af de trafikale forbindelser – ind og ud af byen. Ligeledes vil vi arbejde for at udvikle bymidten, så det er nemt at færdes – uanset om det er i bil eller på cykel.

Udvikling i de tre bycentre
erhvervsFORUM Roskilde vil arbejde for at infrastrukturen til og fra bymidten i Roskilde forbedres, så der er let adgang for alle. Vi vil kæmpe for at bevare og udbygge antallet af parkeringspladser i bymidten.

Vi vil desuden arbejde for, at der fortsat er udvikling i bycentrene i Viby og Jyllinge og, at infrastrukturen til og fra områderne er optimal.

En pæn by, der er til at finde rundt i
Efterladenskaberne fra byggeboomets tid skal ryddes op. Især i Trekroner findes henlagte områder, hvor nye huse står som naboer til arealer med byggeaffald eller blot ikke er gjort pæne. Vi vil foreslå, at en del af erhvervslivets dækningsafgift bruges til at rydde op og gøre disse områder pæne.

Et eftersyn af alle industrikvarterer i kommunen skal sikre, at skiltning, vejforhold, beplantning m.v. er tidssvarende og samtidig kan sikre en effektiv og sikker transport til områderne. Ligeledes vil effekten formentlig være, at virksomhederne i områderne bliver tilskyndet til at gøre endnu mere ud deres af egne domiciler.

Musicon er ingen hellig ko
Hvis tiden viser sig at løbe fra de planer, som i dag er fastlagt for Musicon, vi vil arbejde for, at kommunen begynder at frasælge dele af grunden til andre formål.

Vi vil arbejde på, at Roskilde Kommune opsætter nogle målbare succeskriterier for grundsalget, som årligt skal evalueres. Såfremt de fastsatte mål ikke realiseres, skal den rest, der måtte være tilbage, kunne sælges til andre erhvervsrelaterede formål.

Proaktiv erhvervsservice

Flere offentlige udbud
For at løse det fremtidige behov for arbejdskraft i den offentlige sektor, vil vi arbejde for, at Roskilde Kommune skaber flere offentlige udbud, så private virksomheder kan byde ind med deres produkter og services. Dette vil give virksomhederne mulighed for at udvikle sig, og det vil betyde, at kommunen ikke skal bruge ressourcer på at skaffe medarbejdere.

Positiv og imødekommende forvaltning
Kommunens administration skal være imødekommende og løsningsorienterede overfor virksomheder, som ønsker at investere i Roskilde. erhvervsFORUM Roskilde foreslår bl.a., at nøglemedarbejdere fra forvaltningerne deltager ved forskellige arrangementer mellem kommunen og erhvervslivet, herunder f.eks. dialogmøder.
Effektiv elektronisk sagsbehandling

Roskilde Kommune skal være spydspids i etablering af elektroniske sagsbehandlingssystemer, som kan medvirke til at øge service og kvalitet for virksomhederne. Såfremt Roskilde Kommune ikke kan løse opgaven alene, skal man søge samarbejde med andre relevante parter.

Inddragelse af relevante virksomheder og organisationer
Vi ønsker en dynamisk erhvervspolitik, som formuleres i et samarbejde mellem byrådet og andre relevante organisationer, herunder erhvervsforeninger, handelsstandsforeninger, centerforeninger med flere.

Sammen med byrådet skal vi løbende justere og tilpasse erhvervspolitikken, så den altid er aktuel og målrettet fremtidige behov.

Uddannelse, forskning og erhverv
erhvervsFORUM Roskilde foreslår at Roskilde Kommune etablerer en tværfaglig enhed, der kan skabe kontakt mellem virksomheder og forskning/uddannelsesinstitutioner. Denne kontakt skal sikre, at lokale virksomheder kan få nogle muligheder for at få tilført ny viden og dermed give det lokale erhvervsliv større chance for at udvikle bl.a. eksport af produkter og services.

Udgifterne til etablering og drift af denne enhed hentes via det indtægtsgrundlag, som findes i dækningsafgiften på kort sigt, og på længere sigt skal denne enhed omdannes til et selskab, som skal fungere på markedsvilkår.

 

ErhvervsFORUM Roskildes høringssvar vedr udbudspolitikken

Læs her om turismestrategien